Informácie o spracúvaní osobných údajov a podmienky ich ochrany

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracúvania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.

Táto informácia je uverejnená na našej internetovej stránke www.leoncentrum.sk, môžete sa k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je LEON BA, s. r. o., so sídlom Grösslingova 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 066 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo: 145582/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  LEON Rodinné centrum
  adresa: Zuzany Chalupovej 5, 851 07 Bratislava
  e-mail: osobneudaje@leoncentrum.sk
  telefón: +421 918 110 000
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 1. údaje ste sami poskytli prevádzkovateľovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 2. údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad Obchodný register, Živnostenský register alebo Register úpadcov,
 3. údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám a informácie z cookies a podobných nástrojov.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je jedna alebo viacero z nasledujúcich skutočností:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo uskutočnenie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona);
  • plnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v podľa  čl.  6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:
 1. vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
 2. plnení ďalších povinností uložených prevádzkovateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) spočívajúci:
 1. vo vybavovaní otázok, sťažností alebo požiadaviek zákazníkov – dotknutých osôb;
 2. vo vedení vernostného programu, ktorý umožňuje využívať aktivity pre deti a rodiny s deťmi ponúkané prevádzkovateľom za výhodnejších podmienok;
 3. v organizovaní súťaží a podujatí pre rodiny
 4. v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti prevádzkovateľa, predovšetkým formou rozosielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa jeho zákazníkom, pričom voči takémuto spracúvaniu možno podať námietky;
  • Váš súhlas so spracúvaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona):

- súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie vo vernostnom programe prevádzkovateľa na internetovej stránke www.leoncentrum.sk a/alebo za účelom ponúkania obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa. V prípade maloletých mladších ako 16 rokov je nevyhnutné k súhlasu so spracúvaním osobných údajov pripojiť aj schválenie udelenia súhlasu zákonným zástupcom maloletého;

- súhlas s využívaním a nastavením cookies a podobných nástrojov.

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
  • primárne plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a prevádzkovateľom, t.j. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom; vrátane zabezpečenia vykonania objednaného tovaru/služby, organizovanie dohodnutej udalosti prevádzkovateľom (súhrnne ďalej tiež „produkty prevádzkovateľa“) vrátane prípadného následného riešenia práv z vadného plnenia, resp. zodpovednosti za vady, ďalej uskutočnenie  opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy a rovnako plnenie súvisiacich povinností prevádzkovateľom. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.
  • Pre účely realizácie záväznej prihlášky/objednávky prevádzkovateľ realizuje spracúvanie identifikačných údajov dotknutých osôb (meno, priezvisko), kontaktných údajov (telefón, email, kontaktná adresa), fakturačných údajov (fakturačná adresa), údaje o Vašom dieťati/deťoch (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, ošetrujúci lekár), údajov o objednaných produktoch prevádzkovateľa a údajov súvisiacich s platbou za tieto produkty prevádzkovateľovi, ako nutnú požiadavku pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. V tejto súvislosti prevádzkovateľ môže  za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracúvať údaje o obchodnej činnosti zákazníka.
  • Pre účely registrácie vo vernostnom programe na stránke www.leoncentrum.sk prevádzkovateľa je pohodlnejšie nakupovanie/objednávanie bez nutnosti v budúcnosti opakovane vyplňovať rovnaké údaje pri odoslaní objednávky, ktoré sú už zadané v rámci registrovaného zákazníckeho účtu. Pre účely registrácie tak prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (telefón, email, kontaktná adresa), údaje o Vašom dieťati/deťoch (meno, priezvisko, dátum narodenia).
  • Pre účely vybavovania požiadaviek zákazníkov, sťažností alebo otázok (v závislosti od ich formy a obsahu) prevádzkovateľ spracúva identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia) a kontaktné údaje zákazníka (telefón, email) a obsah vzájomnej komunikácie.
  • Pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné údaje ako zákazníka (meno, priezvisko, adresa) Vaše kontaktné údaje (telefón, email) údaje o dieťati/deťoch zákazníka (meno, priezvisko, dátum narodenia).
  • Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu v zmysle § 28 Zákona. Prevádzkovateľ vyššie uvedené údaje nepoužíva k rozhodnutiam výlučne na báze automatizovaného spracúvania vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenia.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom rovnako spracúvané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, resp. údaje Vášho dieťaťa, bude prevádzkovateľ v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracúvať na základe iného právneho titulu.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu sú osoby:
  • osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii objednávok / rezervácíí / platieb na základe zmluvy,
  • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania ponúkané sa stránke www.leoncentrum.sk, t.j. služby poskytované prevádzkovateľom uvedené na stránke www.leoncentrum.sk a ďalšie služby v súvislosti s ich prevádzkovaním,

(napríklad dodávateľom informačných technológií, subjektom zaisťujúcim dodávky služieb prevádzkovateľa, obchodným partnerom prevádzkovateľa, tréneri, inštruktori atď.)

  • iné subjekty v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napríklad súdom, Polícii SR, atď.).
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

Právo na prístup

Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva a o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov (ak nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb).

Právo na opravu

Požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných  alebo nekompletných údajov, ktoré o Vás spracúva.

Právo na výmaz

Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa;
 4. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako na prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené  v súvislosti a ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo obmedzenia spracúvania

Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú  k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods.1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch spracúvania osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracúvaných automatizovane  máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli a právo predať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte  s tým, že  týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste prevádzkovateľovi udelili súhlas kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

 

 • Súhlas so zasielaním marketingových oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov prevádzkovateľa možno odvolať:
 1. kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom marketingových oznámení; alebo
 2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu osobneudaje@leoncentrum.sk
 • Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou Vášho zákazníckeho účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa  www.leoncentrum.sk možno odvolať:
 1. zaslaním  odvolania súhlasu na e-mailovú adresu osobneudaje@leoncentrum.sk

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov však nebude mať účinky na spracúvanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Právo vzniesť námietku

Voči prevádzkovateľovi je možné kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronických či listinných marketingových oznámení, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa, ktoré je realizované bez Vášho súhlasu a to písomným oznámením zaslaným e-mailom na e-mailovú adresu osobneudaje@leoncentrum.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa: LEON BA, s. r. o., so sídlom: Grösslingova 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Právo byť informovaný

Máte právo byť prevádzkovateľom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane Vás.

Právo vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Právo podať sťažnosť

 1. Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Nariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa môžete na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom jeho e-mailovej adresy osobneudaje@leoncentrum.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa LEON BA, s. r. o., so sídlom: Grösslingova 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
 2. Ak by ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované   Nariadenie, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, internetová adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Cookies

 1. Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré sa na nich vykonali, aby sa tieto údaje nemuseli zadávať opakovane. Cookies nám zároveň pomáhajú zistiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského pohodlia.
 2. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie identity požívateľov webových stránok ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.
 3. Súbory cookie sú používané aj k zobrazovaniu tzv. behaviorálne cielenej reklamy. Všetci poskytovatelia behaviorálne reklamy musia dodržiavať právo Európskej únie a rovnaký štandard ochrany osobných údajov. Vždy máte na výber, či chcete využívať behaviorálnu reklamu alebo nie a ak sú vyžadované osobné údaje, môžu byť prebraté iba s Vašim súhlasom.
 4. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov je možné cookies ručne zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne blokovať alebo povolliť ich iba pre jednostlivé internetové stránky. Viac informácií zistíte v nápovede  svojho počítača.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním registrácie z internetového registračného formulára alebo formulára pre odoslanie emailovej adresy alebo vyplnením registračného formulára v listinnej forme a jeho odovzdaním zamestnancom prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom rezervačného/registračného formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2020.

Wave bottom darkblue