Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Vážení rodičia, milé deti,

sme veľmi radi, že ste si vybrali ku svojim aktivitám práve LEON RODINNÉ CENTRUM (ďalej len „LEON RC“) a pevne veríme, že Vy aj Vaše deti budete spokojní s našimi službami. Chceme Vám ponúknuť kvalitné služby, preto je nutné, aby ste dodržiavali určité pravidlá uvedené najmä v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“).

Vážime si Vašu priazeň a záleží nám na aby ste sa Vy rodičia (zákonní zástupcovia detí, osoby, ktoré prebrali zodpovednosť za deti, ďalej spolu „návštevníci“ alebo „zákazníci“) aj Vaše deti u nás cítili príjemne. Naše kurzy navštevuje viacero klientov súčasne s Vami, rovnako aj pred Vami a po Vás, preto prosíme o ohľaduplnosť k ostatným návštevníkom nášho LEON RC. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste si starostlivo preštudovali tieto VOP pred začatím využívania nami poskytovaných služieb. Pri vážnom porušení týchto VOP môžete byť vylúčení z kurzu bez náhrady ceny kurzu.

 

Prevádzkovateľ:

LEON BA, s. r. o.           IČO: 53 066 669                        Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Grösslingova 50             DIČ: 2121263221                       Okresného súdu Bratislava I

811 09 Bratislava           IČ DPH: SK2121263221              oddiel: Sro, vložka č.: 145582/B

 

 

 1. Organizačné, bezpečnostné a hygienické pravidlá pre návštevníkov LEON RC

 

 1. LEON RC pozostáva z prevádzky označenej ako LEON Tanec Voda Zábava Relax nachádzajúcej sa na areáli Slnečnice Market, Z. Chalupovej 5, 851 07 Bratislava. Priestory prevádzky sú ďalej rozdelené na jednotlivé časti podľa poskytovaných služieb/aktivít/kurzov (ďalej spolu „prevádzka“).
 2. Za účelom zabezpečenie a bezpečnosti v prevádzke, jej organizácie a zabezpečenia hygieny sú návštevníci povinní dodržiavať prevádzkové poriadky pre nasledovné časti prevádzky, ktoré sa delia podľa jednotlivých oblastí poskytovaných služieb/kurzov (ďalej spolu len „prevádzkový poriadok“ alebo „prevádzkové poriadky“):
 1. Prevádzková časť Centrum plávania - Prevádzkový poriadok pre tieto kurzy/lekcie a k nim prislúchajúce priestory prevádzky je zverejnený na webovej stránke tu, v priestoroch Centra plávania a na recepcii.
 2. Prevádzková časť Tanečné centrum Natálie Glosikovej - Prevádzkový poriadok pre tieto kurzy/lekcie a k nim prislúchajúce priestory prevádzky je zverejnený: na webovej stránke tu, v priestoroch Tanečného centra a na recepcii.
 3. Prevádzková časť Jump park & Ninja aréna - Prevádzkový poriadok pre tieto služby a k nim prislúchajúce priestory prevádzky je zverejnený: na webovej stránke tu, v priestoroch Jump parku & Ninja arény a na recepcii.
 4. Prevádzková časť Jungle Park - Prevádzkový poriadok pre tieto služby a k nim prislúchajúce priestory prevádzky je zverejnený: na webovej stránke tu, v priestoroch Jungle Parku a na recepcii.
 1. Návštevníci sú povinní sa pred začatím využívania služieb LEON RC oboznámiť s príslušným Prevádzkovým poriadkom vzťahujúcim sa k poskytovanej službe/aktivite/kurzu a k nim prislúchajúcim priestorom prevádzky.
 2. Prihlásením do niektorého z kurzov a úhradou jeho ceny, objednaním alebo využívaním lekcie/aktivít/služieb poskytovaných LEON RC návštevníci súhlasia s Prevádzkovým poriadkom príslušného kurzu/aktivít/služieb a zaväzujú sa k ich dodržiavaniu.
 3. Prosíme návštevníkov, aby boli k sebe aj ostatným návštevníkom LEON RC ohľaduplní.

 

 1. Ospravedlnenia neúčasti na kurze. Náhradné lekcie.

 

 1. Vzhľadom k tomu, že náklady na poskytované služby, prevádzku kurzov, prenájom a mzdy sa s prípadnou neúčasťou zákazníka/účastníka neznižujú, nie je možné cenu kurzu za nevyčerpané lekcie vracať. Pretože je však prirodzené, že každý niekedy ochorie, snažíme sa zákazníkom vyjsť v ústrety možnosťami náhrad jednotlivých služieb/kurzov.
 2. Náhrady jednotlivých služieb/kurzov sú službou pre našich zákazníkov, nie našou povinnosťou. Právny nárok na výber náhradných lekcií je iba v prípade splnenia podmienok ospravedlnení a náhrad určených pre nasledovné oblasti poskytovaných služieb/kurzov (ďalej spolu len „ospravedlnenia a náhrady“):
 1. Baby plávanie – Ospravedlnenia a náhrady pre tieto kurzy sú zverejnené tu
 2. Skupinové plávanie - Ospravedlnenia a náhrady pre tieto kurzy sú zverejnené tu
 3. Tanec/Cvičenie – o možnostiach ako sa ospravedlniť a nahradiť lekciu za jednotlivé tanečné kurzy, lekcie, cvičenia budete informovaní na prvej prípadne druhej lekcii kurzu.
 1. Prihlásením do niektorého z kurzov a úhradou jeho ceny, objednaním lekcie/aktivít/služieb poskytovaných LEON RC zákazníci súhlasia s podmienkami Ospravedlnenia a náhrady príslušného kurzu/lekcie/aktivít/služieb a zaväzujú sa k ich dodržiavaniu.

 

 1. Rezervačné, platobné a storno podmienky

 

 1. Rezervácia kurzu/lekcie/hodiny/služby sa vo väčšine prípadov vykonáva prostredníctvom rezervačného systému alebo ústne na prevádzke/recepcii, telefonicky. Rezerváciou a zaplatením ceny rezervovaného kurzu/lekcie/aktivít/služby vzniká medzi zákazníkom a LEON RC zmluvný vzťah.
 2. Cenu kurzu/lekcie/hodiny/služby je potrebné zaplatiť v lehote splatnosti stanovenej LEON RC. V prípade neuhradenia ceny nebude návštevníkovi kurzu umožnená účasť na lekcii a táto lekcia bez náhrady prepadá.
 3. Platba kurzovného môže byť vykonaná v hotovosti alebo na účet LEON RC. Podrobnosti o možnostiach platby budú návštevníkom oznámené.
 4. V prípade odhlasovania z niektorého z kurzov alebo inej poskytovanej služby, je zákazník povinný postupovať podľa príslušných storno podmienok určených pre nasledovné oblasti poskytovaných služieb/kurzov (ďalej spolu len „storno podmienky“):
 1. Baby plávanie – storno podmienky pre tieto kurzy sú zverejnené tu
 2. Skupinové plávanie - storno podmienky pre tieto kurzy sú zverejnené tu
 3. Tanec/Cvičenie - storno podmienky pre tieto kurzy sú zverejnené tu
 1. V jednotlivých vyššie uvedených storno podmienkach sú uvedené aj záväzné informácie k možnostiam vrátenia úhrad za jednotlivé kurzy/lekcie.
 2. Prihlásením do niektorého z kurzov a úhradou jeho ceny, objednaním lekcie/aktivít/služieb poskytovaných LEON RC zákazníci súhlasia so Storno podmienkami príslušného kurzu/lekcie/aktivít/služieb a zaväzujú sa k ich dodržiavaniu.

 

 1. Sťažnosti, priania a podnety

 

Sťažnosti, priania a podnety týkajúce sa zamestnancov, lektorov, kurzov, prevádzky, alebo stavu jednotlivých zariadení môžu návštevníci napísať na email info@leoncentrum.sk.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté, budú spracované a zhromažďované výlučne pre interné účely poskytovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení.
 2. Vyplnením registračného formuláru, prihlášky na kurz/lekciu/aktivitu/službu a vyplnením osobných údajov za seba a dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom, udeľujete súhlas spoločnosti:
 1. LEON BA, s. r. o., so sídlom Grösslingova 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 066 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 145582/B informácie o spracúvaní údajov, (ďalej len „Spoločnosť“) so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email a osobných údajov dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom, v rozsahu: meno priezvisko, dátum narodenia za účelom:
 2. registrácie a prevádzkovania registračného systému spoločnosti sportimea.com a
 3. zasielania marketingových oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo listinných prostriedkov, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách Spoločnosti ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení tejto Spoločnosti, a to na dobu 3 rokov, prípadne do skoršieho odvolania tohoto súhlasu.
 4. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom emailovom obchodnom oznámení alebo zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu osobneudaje@leoncentrum.sk, alebo na poštovú adresu: LEON Rodinné centrum, so sídlom Zuzany Chalupovej 5, 851 07 Bratislava.
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov a podmienky ich ochrany nájdete tu.

 

 

Využívaním služieb poskytovaných LEON RC zákazníci súhlasia s týmito VOP a zaväzujú sa k ich dodržiavaniu.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webovej stránke  LEON RC. LEON RC je oprávnené jednostranne zmeniť tieto VOP, doplnené alebo zmenené VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke LEON RC.

 

V Bratislave dňa 24.06.2021

 

LEON BA, s. r. o.

prevádzkovateľ LEON Rodinného centra

Wave bottom darkblue