Všeobecné obchodné podmienky

Dátum účinnosti: 1.6.2020

 

Definície

Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité nasledujúci význam:

 • Doba používania“ – Je obdobie, počas ktorého má Poskytovateľ právo využívať portál.
 • Dátum účinnosti“ – je uvedený v záhlaví VOP a vyjadruje dátum, od kedy je účinná aktuálna verzia VOP.
 • Objednávka“ – predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom. Objednávka má formu e-mailovej správy zaslanej Poskytovateľom Prevádzkovateľovi, ktorou potvrdí podmienky spolupráce navrhované Prevádzkovateľom. Alternatívne môže byť vyhotovená vo forme Poskytovateľom vyplneným a odoslaným formulárom dostupným na webovej stránke https://www.sportimea.com.
 • Poplatok“ – je platba za používanie portálu Sportimea, ktorú stanovuje Prevádzkovateľ. Poplatok sa stanovuje bez DPH a akýkoľvek iných daní. Prevádzkovateľ je oprávnený pripočítať k Poplatku DPH, ak to účinné právne predpisy vyžadujú. Poplatok sa platí na ročnej báze na celú Dobu používania vopred, a to vo výške, ktorá bude uvedená v objednávke Poskytovateľa.
 • portál Sportimea“ – portál dostupný na internetovej stránke www.sportimea.com so všetkými súvisiacimi službami, produktami, funkciami, informáciami a obsahom. Portál je spravovaný a vlastnený Prevádzkovateľom.
 • Poskytovateľ“ – obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý na základe objednávky a v súlade s týmito VOP využíva portál Sportimea na ponúkanie športových a iných voľnočasových aktivít, služieb a produktov, a to za účelom objednávky, alebo rezervácie športových aktivít koncovým zákazníkom. 
 • Používateľ“ – je osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli Sportimea ako Používateľ. Jedná sa o osobu, ktorá si cez portál Sportimea zabezpečila rezerváciu na športové, voľnočasové, alebo iné aktivity / služby prevádzkované Poskytovateľom. Jedná sa spravidla o zákazníka Poskytovateľa.
 • Prevádzkovateľ“ – Spoločnosť MOZYTA, s. r. o. so sídlom Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 85751/B.
 • Služby“ – Služby podľa týchto VOP znamenajú poradenstvo, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi z oblasti e-commerce, úpravy webových stránok a iných segmentov podľa špecifikácie a za podmienok uvedených v Objednávke. Informácie poskytované v rámci takéhoto poradenstva sú poskytované len na základe informácií sprístupnených Poskytovateľom, pričom poskytnuté poradenstvo má výlučne poradný charakter.
 • Zmluva“ – Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom vzniká doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Poskytovateľa Prevádzkovateľom a riadi sa podmienkami stanovenými v Objednávke a v týchto VOP. Alternatívne môže zmluvný vzťah vzniknúť, keď Poskytovateľ vyplní a odošle príslušný formulár na webovej stránke https://www.sportimea.com.

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje prístup na internetovú stránku www.sportimea.com so všetkými súvisiacimi službami, produktami, funkciami, informáciami a obsahom.
 1. Tieto VOP a Prevádzkovateľom prijatá objednávka upravujú používanie všetkých služieb a produktov portálu Sportimea jej Poskytovateľmi, ktorí ponúkajú cez portál Sportimea svoje športové a iné voľnočasové aktivity, služby a produkty, a to za účelom objednávky alebo rezervácie športových aktivít Používateľom. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom upravuje prevádzkový poriadok alebo podmienky poskytovania služieb daného Poskytovateľa.
 1. Tieto VOP sú zverejnené na webovej stránke: https://www.sportimea.com/sk/obchodnepodmienky. Táto verzia VOP je účinná od Dátumu účinnosti. Zaregistrovaním, zriadením prístupu pre Poskytovateľa a používaním portálu Sportimea Poskytovateľ súhlasí s týmito VOP, ako aj s akýmikoľvek dodatkami, opravami alebo zmenami týchto VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP jednostranne zmeniť alebo doplniť. Prevádzkovateľ zašle Poskytovateľovi aktualizované znenie VOP 30 dní pred novým Dátumom účinnosti.

 

 

II. Používanie portálu Sportimea

 

 1. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom vzniká Objednávkou. Pokiaľ nie je stranami dohodnuté inak, Doba používania portálu Sportimea Poskytovateľom je stanovená na obdobie jedného (1) roka odo dňa potvrdenia objednávky Poskytovateľa Prevádzkovateľom. Ak Poskytovateľ nezašle Prevádzkovateľovi najneskôr 30 dní pred skončením Doby používania oznámenie o skončení používania portálu Sportimea, Doba používania sa automaticky predlžuje o ďalší rok.
 1. Poskytovateľ je povinný oboznámiť sa pred spustením rezervačného systému cez portál Sportimea s týmito VOP. Zaslaním svojej objednávky Prevádzkovateľovi, Poskytovateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a s ich znením súhlasí.

 

 

III. Fakturácia, platby, poplatky a platobné podmienky

 

 1. Poplatok za používanie portálu Sportimea sa platí na ročnej báze na celú Dobu používania vopred, a to vo výške, ktorá bude uvedená v objednávke Poskytovateľa, pričom táto výška bude stanovená Prevádzkovateľom. Poplatok je splatný do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Prevádzkovateľom.

 

 1. Poskytovateľ súhlasí s tým, že faktúry bude Prevádzkovateľ zasielať Poskytovateľovi v elektronickej forme na email Poskytovateľa, z ktorého vykonal objednávku. 

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku Poplatku najviac jedenkrát ročne, a to vždy s účinnosťou od prvého dňa novej Doby používania.

 

 1. Úhrada faktúr sa vykonáva bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa uvedený na príslušnej faktúre. Akékoľvek náklady a poplatky za bankový prevod znáša Poskytovateľ. 

 

 

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený priebežne portál Sportimea vyvíjať a aktualizovať súvisiace funkcie a služby. Aktualizácie budú vykonávané hlavne za účelom zlepšenia a zjednodušenia používania, zlepšenia grafického vzhľadu portálu Sportimea, rozšírenia funkcií alebo stability portálu Sportimea. Prípadné zmeny portálu Sportimea, jeho funkcií, ovládania, grafiky a ďalšie zmeny portálu Sportimea nie sú vadou a Poskytovateľ nemá právo požadovať, aby portál Sportimea bol súčasne dostupný aj vo verzii predchádzajúcej zmene portálu Sportimea ani nemá nárok na iné úpravy na mieru.

 

 1. Poskytovateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neoveruje identitu Používateľov, využívajúcich služby Poskytovateľa, ani neručí za prípadné finančné záväzky Používateľov voči Poskytovateľovi. .

 

 1. Prevádzkovateľ uplatňuje primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia za účelom zabezpečenia údajov Poskytovateľa proti neoprávnenému a náhodnému sprístupneniu.

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevykonávať s údajmi Poskytovateľa akékoľvek operácie, s výnimkou uloženia dát na serveroch Prevádzkovateľa, a sprístupnenia alebo prevodu dát orgánom verejnej správy v súlade so zákonom.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť informáciu o tom, že Poskytovateľ využil alebo využíva Sportimea, vo svojich informačných, marketingových materiáloch alebo na svojej web stránke.

 

 1. Prevádzkovateľ na zaistenie používania portálu Sportimea a riadneho plnenia povinností poskytuje podporu dostupnú na emailovej adrese podpora@sportimea.com alebo na webovom formulári dostupnom na https://www.sportimea.com/sk/contact

 

 1. Prevádzkovateľ má právo najmä:

 

 1. kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu,
 2. dočasne prerušiť poskytovanie služieb alebo ukončiť poskytovanie služieb, v celom rozsahu alebo len čiastočne, a to najmä nie však výlučne, ak sa Poskytovateľ ocitne v omeškaní s plnením svojich povinností podľa článku III, ods. 1, a to aj napriek dodatočnej výzve k zjednaniu nápravy,
 3. kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu Sportimea a jeho služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, v takomto prípade Poskytovateľ nemá nárok na žiadnu náhradu ani na akúkoľvek kompenzáciu.   

 

 1. V prípad ak dôjde k zrušeniu registrácie Používateľa a ukončeniu poskytovania služieb, má Prevádzkovateľ právo zničiť alebo sa iným spôsobom zbaviť akýchkoľvek dát Používateľa, ktoré Prevádzkovateľ uchovával na svojich serveroch. V prípade, ak dôjde k ukončeniu poskytovania služieb, Poskytovateľ má právo požiadať Prevádzkovateľa o zaslanie dát, ktoré sú v súvislosti s poskytovaním služieb uchovávane Prevádzkovateľom. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť zaslaná Prevádzkovateľovi najneskôr do 10 dní od ukončenia poskytovania služieb. V prípade doručenia takejto žiadosti Prevádzkovateľ vynaloží všetko možné úsilie aby predmetné dáta Používateľovi zaslal do 30 dní od doručenia predmetnej žiadosti.

 

 

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

 1. Poskytovateľ je povinný dodržiavať tieto VOP ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a neoprávnene nezasahovať do práv Prevádzkovateľa ani do práv tretích strán.
 2. Poskytovateľ sa oboznámil a zaväzuje sa dodržiavať Všeobecné pravidlá a podmienky používania, ktoré sú dostupné na https://www.sportimea.com/sk/podmienky.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude portál Sportimea využívať spôsobom, ktorý by spôsoboval preťaženie, znefunkčnenie  portálu Sportimea alebo serverov, alebo vykonávať aktivity alebo kroky k získaniu nezákonného prístupu k údajom Sportimea.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje nevykonávať priamo alebo nepriamo akékoľvek aktivity reverzného inžinierstva, dekompilovať alebo sprístupňovať zdrojové kódy, funkcie a časti portálu Sportimea, grafiku, štruktúru, nápady, myšlienky, algoritmy, dokumentácie, informácie, návody alebo video príručky súvisiace so Zmluvou a s používaním portálu Sportimea a web stránky tretím stranám.
 5. Poskytovateľ a jeho pracovníci sa zaväzujú utajovať prístupové heslá Poskytovateľa a nakladať s nimi ako s dôvernými informáciami, rovnako sa zaväzuje dodržiavať súvisiace zákony o spracovaní a ochrane osobných údajov.
 6. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí, že všetky informácie nahrané, poskytnuté alebo zverejnené prostredníctvom portálu Sportimea voči tretím osobám a užívateľom, sú zverejnené výhradne na zodpovednosť Poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:
 1. nezverejňovať nepravdivý, nepresný, zavádzajúci, hanlivý a urážlivý obsah (vrátane osobných údajov) na platforme Sportimea;
 2. nevyužívať služby a platformu Sportimea na účely zverejňovania odkazov na obsah, ktorý by obsahoval niečo z vyššie uvedeného;
 3. nepodniknúť žiadne kroky, ktoré môžu narušiť systémy spätnej väzby a / alebo hodnotenie funkčnosti platformy Sportimea;
 4. distribuovať alebo uverejňovať spam, nevyžiadané alebo hromadné emailové správy;
 5. distribuovať vírusy alebo akýchkoľvek iný škodlivý malware, ktorý môže spôsobiť škodlivé následky.

 

 

VI. Práva duševného vlastníctva

 

 1. Prevádzkovateľ ako aj jeho dodávatelia a poskytovatelia licencií si ponechávajú všetky práva duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv k patentom, práv k ochranným známkam, práv k úžitkovým vzorom, ako aj práv k obchodnému tajomstvu, k produktom, službám, funkciám, algoritmom, ktoré sa týkajú platformy Sportimea a služieb, ktoré budú poskytované v súvislosti s používaním platformy Sportimea Poskytovateľom.

 

 1. Logo Sportimea a všetky ostatné ochranné známky, servisné značky, grafiky a logá používané v súvislosti s portálom Sportimea sú obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými známkami Prevádzkovateľa alebo iných tretích strán. Používanie portálu Sportimea neposkytuje Poskytovateľovi ani žiadnej tretej osobe žiadne právo ani licenciu na používanie ochranných známok Prevádzkovateľa alebo tretích strán.

 

 1. Poskytovateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ má výlučné právo vylepšovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom modifikovať platformu Sportimea. Ak Poskytovateľ poskytne Prevádzkovateľovi akúkoľvek správu o chybách a/alebo návrhoch úprav platformy Sportimea, má Prevádzkovateľ právo použiť túto správu prípadne zapracovať návrhy Poskytovateľa do fungovania platformy Sportimea, a to bez akýchkoľvek záväzkov z toho vyplývajúcich voči Poskytovateľovi. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva a na základe týchto VOP neposkytuje Poskytovateľovi žiadne licencie akéhokoľvek druhu, či už implicitne alebo inak. Prevádzkovateľ vykonáva všetky práva k (i) poskytnutým službám a všetkým z nich plynúcich vylepšeniam a opravám platformy Sportimea; (ii) akýkoľvek softvér, aplikácie, vynálezy alebo iné technológie vyvinuté v súvislosti s implementáciou služieb alebo podpory platformy Sportimea; (iii) informácie získané zo súhrnných a anonymizovaných údajov; a (iv) všetky práva duševného vlastníctva súvisiaceho alebo vyplývajúceho z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov.

  

 1. Portál Sportimea a jej obsah sú chránené autorským právom Prevádzkovateľa. Akékoľvek použitie, redistribúcia, rozmnožovanie alebo sprístupnenie časti alebo celého obsahu portálu Sportimea v akejkoľvek forme je zakázané, s výnimkou vytlačenia alebo stiahnutia obsahu portálu Sportimea alebo jeho časti na pevné lokálne disky, avšak len pre osobné a nekomerčné použitie Poskytovateľom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nesmie Poskytovateľ distribuovať, komerčne využívať, prenášať ani ukladať obsah portálu Sportimea na žiadnej inej webovej stránke.

 

 

VII. Žiadne záruky a vylúčenie zodpovednosti

 

 1. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby portál Sportimea fungoval hladko a bez prerušenia, avšak služby na portály Sportimea sú poskytované bez akýchkoľvek záruk. Prevádzkovateľ taktiež neposkytuje ani žiadnu záruku ohľadom dostupnosti portálu Sportimea ani nezaručuje, že platforma Sportimea bude prevádzkovaná bez prerušenia, bezpečne, bez vírusov a bez chýb. Prevádzkovateľ neručí za kvalitu, presnosť, aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť alebo spoľahlivosť poskytovaných služieb a atribútov platformy Sportimea.  

 

 1. V rozsahu povolenom zákonom Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia alebo poskytovatelia licencií nezodpovedajú Poskytovateľovi za škodu (i) spôsobenú priamo alebo nepriamo nedostupnosťou portálu Sportimea alebo niektorej zo služieb na ňom poskytovaných v dôsledku okolností, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa, (ii) spôsobenú stratou údajov v súvislosti s používaním portálu Sportimea, a (iii) prevyšujúcu poplatky, ktoré Poskytovateľ zaplatil za objednané služby a používanie platformy Sportimea za obdobia dvanástich (12) mesiacov predchádzajúcich vzniku škody.

  

 1. Informácie obsiahnuté na webovej stránke www.sportimea.com sú len pre všeobecné informačné účely. Informácie sú poskytované Prevádzkovateľom a hoci sa Prevádzkovateľ snaží o aktualizáciu a správnosť informácií, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyjadrenia alebo záruky o úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti údajov na web stránke Sportimea. To isté platí aj pre informácie, produkty, služby alebo súvisiacu grafiku obsiahnutú na web stránke Sportimea. Akékoľvek spoliehanie sa na tieto informácie je preto výhradne na vlastné riziko Poskytovateľa.

 

 1. Prostredníctvom portálu Sportimea je možné odkazovať na iné webové stránky, ktoré však nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa, a preto Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a dostupnosť týchto stránok. Zahrnutie akýchkoľvek odkazov na portáli Sportimea neznamená žiadne odporúčanie alebo podporu názorov vyjadrených na takýchto stránkach.

 

 

VIII. Zmeny a neplatnosť týchto podmienok

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, meniť alebo nahradzovať akúkoľvek časť týchto VOP. Prevádzkovateľ bude o zmene týchto VOP informovať Poskytovateľa prostredníctvom zaslania emailovej správy najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP. Používaním Sportimea po zmenách týchto VOP Poskytovateľ vyjadril súhlas s týmito zmenami. Prevádzkovateľ môže v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo nové funkcie Sportimea (zahŕňajúce nové vydanie nástrojov, funkcií, modulov alebo užitočných materiálov, návodov). Tieto nové služby alebo nové funkcie budú podliehať VOP platným v čase zavedenia novej služby.

 

 1. Ak Poskytovateľ nesúhlasí so zmenou VOP, písomnou formou oznámi Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene VOP. V takomto prípade sa považuje Zmluva za ukončenú ku Dňu účinnosti nového znenia VOP.   

 

 1. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto VOP alebo Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

 

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na kolízne normy medzinárodného práva súkromného. Akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvným vzťahom medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom je príslušný rozhodovať všeobecný súd príslušný podľa sídla Prevádzkovateľa.    

 

 

 

Wave bottom darkblue