Podmínky užívání

 

Všeobecné pravidlá a podmienky používania

 

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ služby je spoločnosť MOZYTA s. r. o. so sídlom Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 85751/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach zobrazuje súvisiace služby, ich ceny a informácie o službách registrovaných športovísk a partnerov (ďalej len „partner“), ako aj ich firemné údaje, ktoré uchováva vo svojej databáze. Registrovaný užívateľ (ďalej len „užívateľ“) nakupujú alebo využívajú služby partnerov zo svojho účtu.

 

Službou sa rozumie prístup na internetové stránky http://www.sportimea.com (ďalej len „Sportimea“) prevádzkovaný prevádkovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu (ďalej len "služba").
 

Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v tejto zmluve. Registráciou do systému prevádzkovateľa užívateľ a partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že užívateľ a partner s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a užívateľ alebo partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

 

Portál umožňuje užívateľom rezervovať si online a jednorázovo športovisko, svoje miesto v skupinových športoch, v športových tímoch alebo svoje miesto na spoločenských udalostiach, ktoré sú ponúkané partnermi.

 

 

 1. Registrácia užívateľa

 

Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba využívajúca portál Sportimea na súvisiace služby ako napríklad rezerváciu športovísk, svojho miesta v športových tímoch, svojho miesta v skupinových športoch alebo svojho miesta na spoločenských udalostiach podľa svojej potreby.

 

Partner je právnická osoba využívajúca portál Sportimea na ponuku súvisiacich služieb zobrazovaných úžívateľom na portáli Sportimea a na ich vlastných webstránkach prostredníctvom Sportimea rezervačného systému.

 

Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.

 

Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.

 

Pri prvom prihlásení do portálu bude užívateľovi zaslaný registračný email. Kliknutím na link uvedený v e-maily užívateľ potvrdí registráciu.

 

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefóne číslo, emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne a na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, alebo do odvolania súhlasu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách prevádzkovateľa a jeho partnerov.

 

 

Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného emailu,

prípadne nového hesla, posielanie ponúk prevádzkovateľa a jeho partnerov a pravidelnej informačnej komunikácii.

 

Poskytnutie osobných údajov, s výnimkou povinných údajov, je dobrovoľné.

 

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté užívateľmi.

 

 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

 

Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@sportimea.com.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu.

 

Pokiaľ nebude užívateľ aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho registráciu vrátane všetkých poskytnutých údajov, fotografií, príspevkov do diskusie a správ z portálu vymazať.

 

 

 1. Zrušenie registrácie

 

Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom.

 

Používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie žiadosťou zaslanou emailom na contact@sportimea.com

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na stránkach Sportimea po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

 

 

 1. Heslo a bezpečnosť

 

Prístup do portálu a administračného systému je možný len zadaním správneho prihlasovacieho mena a hesla do systému. Povinnosťou užívateľa alebo partnera je zabezpečiť primeranú ochranu týchto údajov, aby sa zamedzilo prístupu k nim neoprávneným osobám. V prípade zneužitia, podozrenia zneužitia, odcudzenia alebo podozrenia odcudzenia hesla musí túto skutočnosť užívateľ/partner bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.

 

Pre identifikáciu užívateľa pri prihlásení sa do portálu slúži emailová adresa zadaná pri registrácii a heslo alebo jeho identita zriadená na portály prevádzkovanom treťou osobou (Facebook.com, Google.com a pod).

 

 

 

 1. Stav účtu

 

Kredit je interná hodnota peňažných prostriedkov užívateľa prepočítaných interným kurzom a evidovaných v administračnom systéme prevádzkovateľa.

 

Objednávka prebieha v administračnom systéme užívateľa výberom z ponuky kreditových balíčkov. Ceny balíčkov sú v mene Euro (EUR). Uvedená suma je finálna. Po výbere z ponuky a odoslaní objednávkového formulára systém prevádzkovateľa v administračnom systéme zobrazí objednávku s fakturačnými údajmi pripravenú na okamžitú úhradu.

 

Úhradu je možné zrealizovať prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa podľa zobrazených fakturačných údajov prostredníctvom služby CardPay. Bezprostredne po uhradení sumy na účet prevádzkovateľa bude užívateľovi pripísaný zodpovedajúci kredit. Následne prevádzkovateľ vystaví elektronickú faktúru na základe fakturačných údajov v administračnom systéme a odošle ju na email užívateľa. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry, ktorá užívateľovi už nebude zasielaná poštou. Užívateľ týmto zároveň súhlasí, že elektronické faktúry k nakúpeným kreditom mu budú zasielané na email, ktorý poskytol pri registrácii do portálu.

 

Užívateľ môže stav účtu a všetky pohyby na svojom účte sledovať v administračnom systéme po prihlásení.

 

Užívateľ môže na úhradu akejkoľvek ďalšej platenej služby zo strany prevádzkovateľa využiť svoj účet, cena takejto služby mu potom bude odrátaná zo zostatku kreditu.

 

Nevyčerpaný kredit je nevratný.

 

 

 1. Rezervácie

 

Platby za rezerváciu sa realizujú podľa podmienok a pravidiel partnerov poskytujúcich súvisiace služby, prípadne prostredníctvom kreditov.

 

Užívateľ je oprávnený uskutočniť rezervácie športovísk alebo podujatí prostredníctvom portálu Sportimea len do výšky aktuálneho stavu kreditu na účte, ak pravidlá a pomienky partnerov neumožňujú iné spôsoby platby.Po vykonaní rezervácie prihlásením sa užívateľovi vinkuluje počet kreditov rovný cene športoviska za osobu, prípadne pri minimálnom počte prihlásených užívateľov. V momente začatia športovej aktivity sa vinkulovanými kreditmi zaplatí rezervácia na aktivite.V prípade prekročenia minimálneho počtu prihlásených užívateľov na konkrétnu športovú aktivitu, bude užívateľovi vrátená časť vinkulovaných kreditov tak, aby za rezerváciu zaplatil len sumu kreditov zodpovedajúcu cene rezervácie na jedného prihláseného užívateľa. Tieto vinkulované kredity mu budú vrátené v čase začatia športovej aktivity.

 

Cena rezervácie je určená vo výške podľa aktuálneho cenníka partnera platného v čase rezervácie.Pri vstupe na športovisko sa užívateľ preukáže na vyzvanie potvrdzujúcim emailom s kódom vstupenky. Športovisko má právo požadovať od klienta aj doklad totožnosti. Užívateľ je povinný rešpektovať prevádzkový poriadok každého partnera a jeho podmienky a pravidlá.

 

Pri podozrení z podvodu má ktorýkoľvek z užívateľov prihlásených na športovú aktivitu právo vyžiadať si výpis kódov na daný termín prostredníctvom emailovej adresy info@sportimea.com.Stornovanie rezervácie na športovú aktivitu je možné uskutočniť priamo na portáli pre konkrétny termín.

Podmienky, penále ako aj časové lehoty sú uvedené priamo pri konkrétnej rezervácii.

 

Vo všeobecnosti platí, že pri stornovaní menej ako uvedený storno čas na aktivite, nie je možné odhlásenie z aktivity a nebudú vrátené žiadne kredity alebo čerpané vstupy z permanentky. V takomto prípade odporúčame užívateľovi nájsť za seba náhradu. Týmito pravidlami sa snažíme chrániť každého užívateľa.

 

Pri nenaplnení minimálneho počtu prihlásených užívateľ na daný termín sa tento termín automaticky zruší. Užívatelia, ktorí mali na termín rezerváciu budú o tom informovaný zaslanou emailovou správou. Vinkulované kredity na tento termín budú užívateľom vrátené v plnej hodnote.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z technických príčin alebo z dôvodu vyššej moci zrušiť užívateľom rezerváciu. Táto skutočnosť bude užívateľom oznámená v momente jej vzniku prevádzkovateľom. Za zrušené rezervácie budú užívateľom vrátené vinkulované kredity v plnej výške.Reklamácie sú vybavované na emailovej adrese reklamacie@sportimea.com.Reklamácie budú vyhodnotené do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie prevádzkovateľovi, na základe vyhodnotenia objektívnych skutočností v reklamácii.

 

 

 

 1. Ochrana súkromia

 

Sportimea môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o navštívených stránkach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Sportimea. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

Niektoré služby na Sportimea je možné používať ma základe registrácie na webových stránkach tretích strán, konkrétne služby Google, LinkedIn a Facebooku. Tieto tretie strany poskytujú Sportimea prihlasovaciu technológiu alebo technológiu na zobrazenie obsahu tretích strán na Sportimea. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Sportimea. Sportimea nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na web stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto web stránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov  na príslušnej stránke. Sportimea využíva získané údaje o používateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om , LinkedIn-om alebo Google-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal používateľ vo svojom Facebook, LinkedIn alebo Google účte.

 

 

 

 1. Pravá a povinnosti prevádzkovateľa

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na svojich stránkach v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera ani za škodu, ktorá registrovanému užívateľovi vznikne v dôsledku technickej poruchy portálu, ktorú nezavinil. Prevádzkovateľ neručí za dôveryhodnosť, odbornosť a ekonomickú spoľahlivosť registrovaných užívateľov.

 

 1. Prevádzkovateľ má právo najmä:
 1. kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu
 2. prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne
 3. kedykoľvek vykonať technickú odstávku www.sportimea.com a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia
 4. vykonať akekoľvek úpravy užívateľských účtov či stavu kreditov v prípade zistených chýb a vedúcich k náprave

 

 

 

 1. Práva a povinnosti používateľa

 

 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Používateľom je zakázané:
 1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
 3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
 4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 5. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 6. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 7. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 8. propagovať detskú pornografiu,
 9. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 10. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných  služieb,
 11. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
 12. šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.

 

Užívateľ je zaväzuje:

- pred prvou návštevou, pred účasťou na športovej aktivite oboznámiť inštruktora so všetkými aktualnými zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na súčasný zdravotný stav a chronickými ochoreniami. Taktiež upozorniť inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom doporučené fyzické obmedzenia pohybov.

- správať sa podľa prevádzkového poriadku, pravidiel a podmienok športovísk tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku.

- dodržiavať na športoviskách základné hygienické pravidlá, všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi a bezpečnostné pravidlá.

 

V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedené povinnosti a zákazy, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Užívateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Sportimea a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

 

Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať Sportimea o zrušenie jeho registrácie spôsobom a postupom podľa čl. III týchto Podmienok a Sportimea sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

 

 

 1. Informačné e-maily

 

Užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Sportimea, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii užívateľ uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ súhlasí s tým, že Sportimea môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov.

 

Odoberanie komunikácie je možné kedykoľvek prerušiť prostredníctvom zmeny nastavení v profile užívateľ a na portáli, prípadne priamo z komunikácie kliknutím na odkaz ukončenia zasielania newslettra.

 

 

 

 1. Pridávanie fotografii a Diskusné fórum

 

Užívateľ sa zaväzuje, že na Sportimea nahrá len také fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

 

Užívateľ nesmie na Sportimea pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

 

Na fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj názov www stránky, adresa www stránky, prípadne názov tovaru alebo služby. 

 

Sportimea si vyhradzuje právo nevhodné fotografie odstrániť aj bez predošlého upozornenia.

 

Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. až 4. tohto článku sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré užívateľ pridáva Sportimea, a to najmä do profilu a do fotoalbumov.

 

Sportimea umožňuje využiť diskusné fórum rezervácie termínu, na ktorý užívateľ prihlásený. Užívateľ preberá zodpovednosť za ním vytvorený obsah a príspevky a zaväzuje sa oslobodiť prevádzkovateľa portálu od nárokov tretích osôb. 

 

 1. Zmluvný vzťah a fakturácia

 

Používanie Sportimea právnickými osobami alebo podnikajúcimi fyzickými osobami sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 1. Zodpovednosť za škodu

 

PREVÁDZKOVATEĽ ANI JEHO DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI NEZODPOVEDÁ ZA UŠLÝ ZISK, ZNÍŽENÉ VÝNOSY ALEBO STRATU ÚDAJOV, ZA FINANČNÉ STRATY A NEZODPOVEDÁ ANI ZA NEPRIAME, MIMORIADNE, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY.

 

ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A JEHO DODÁVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV VO VZŤAHU K AKÉMUKOĽVEK NÁROKU VYPLÝVAJÚCEMU Z TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK JE V ROZSAHU DOVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI OBMEDZENÁ NA ČIASTKU, KTORÚ PARTNER ZAPLATIL ZA POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB ZA ŠESŤ (6) KALENDÁRNYCH MESIACOV PREDCHÁDZAJÚCICH OD ZISTENIA ŠKODY ALEBO (POKIAĽ SA TAK PARTNER ROZHODNE ZA OBNOVENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB).

 

PREVÁDZKOVATEĽ ANI JEHO DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÁ NIE JE V PRIMERANEJ MIERE PREDVÍDATEĽNÁ.

 

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

 • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie užívateľ sprostredkoval prostredníctvom služby,
 • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných užívateľom prostredníctvom služby,
 • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu užívateľovi zo strany prevádzkovateľa,
 • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla.

 

 

Užívateľ sa zaväzuje uchovávať vnesené a odložené veci na mieste na to určenom v uzamykateľnej šatni športoviska a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa športoviska.

 

Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou alebo poškodením zapožičaného športového náradia, športového odevu alebo v prípade poškodenia športoviska.

  

 

 1. Zásady ochrany zdravia užívateľov

 

Sportimea si vyhradzuje pravo obmedziť prípadne úplne zakázať využívanie portálu Sportimea a zúčastňovať sa športových aktivitách a to pre nasledovných užívateľov:

 • osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 • pod vplyvom akýchkoľvek alkoholických, omamných, alebo psychotropných látok,

 

Užívateľ sa zúčastňuje športových aktivít ponúkaných partnermi na Sportimea výlučne na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť a užívateľ prihlásenim na aktivitu prehlasuje, že jeho zdravotný stav je spôsobilý na vykonavanie športových aktivít. Sportimea nezodpovedá za poranenie, úrazy, prípadne smrť, ktoré si užívateľ spôsobil pri aktivitách ponúkaných alebo sprostredkovaných partnermi na Sportimea.

 

 

 

 1. Zmena podmienok

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera a užívateľa o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera a užívateľa s novými podmienkami.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike.

 

 

 

 

 

Wave bottom darkblue